بهترین مردان از نظر اسلام

بهترین مردان از نظر اسلام
بهترین مردان از نظر اسلام چه کسانی هستند؟ آیا بهترین مردان کسانی هستند که ثروت زیادی داشته باشند یا اخلاق مهم ترین موضوع است؟

بهترین مردان از نظر اسلام چه کسانی هستند؟

پدر در خانواده نقشی مهم و اساسی دارد؛ پدر اگر محیطی امن را برای همسر و فرزندانش ایجاد کند به خطا رفتن خانواده را از زندگی خود دور می کند. خانه امن به معنای خانه ای بزرگ و تجملاتی و ماشین و درآمد نیست..خانه امن خانه ای است که در آن پایه های آرامش بنا شده باشد؛‌آرامشی که همسر از مرد می خواهد و آرامشی که فرزندان از پدر توقع دارند همه در خوش خلقی مرد خلاصه می شود.

پدران خوب و همسران نمونه کسانی هستند که درد دل همسر و فرزندان خود را می شنوند و به آنها کمک می کنند. کسانی هستند که هرگز در خانه صدای بلندشان شنیده نمی شود و همیشه حتی در بدترین بحران های زندگی با آرامش و مهربانی با خانواده شان برخورد می کنند.

اینکه متاسفانه برخی فکر می کنند احترام پدری شان به فریاد زدن بر سر فرزند است یا اینکه بزرگی شان وقتی است که با تکبر و اخم با بچه هایشان صحبت کنند..نه تنها در دین مبین اسلام رد شده است که در مبحث روانشناسی امروز نیز جایی ندارد.

امروزه روانشناسی خود را به در و دیوار می کوبد تا به خانواده ها اعلام کند دوست فرزندان تان باشید؛ با آنها مهربان رفتار کنید و همیشه نقطه امن خانه باشید تا فرزندان تان بیرون از خانه دنبال همدم و آرامش نگردند که اگر اینطور شد منتظر باشید نتیجه رفتارتان هم برای خودتان و هم برای همسر و فرزندانتان بسیار گران تمام شود.

هیچ وقت دیر نیست..بیاییم غرور را کنار بگذاریم و محبت را پایه زندگی قرار دهیم. اگر با اهانت با فرزندتان صحبت کنید دیری نمی گذرد که او نیز در دوران جوانی اش با شما با اهانت رفتار کند. اگر سرد و بی محبت باشید..سردی و بی محبتی می بینید و اگر دلسوز آرزوها و نیازهای روحی او نباشید..روزی بی تفاوتی او به خود و نیازهایتان را خواهید دید.

بهتر است به جای توقعات فراوان از فرزند کمی به وظایف پدری تان بیشتر فکر کنید که فرزند هدیه ای از جانب خداوند است که در قبال آن مسئولیت بزرگی بر دوش شماست.