۱۳۹۸-۰۱-۰۳1min498

ثواب خواندن سوره قدر در نماز

ثواب خواندن سوره قدر در نماز
ثواب خواندن سوره قدر در نماز بسیار زیاد است؛ امام جواد علیه السلام این موضوع را در حدیث گرانقدری فرموده اند.