۷ گروهی که خود را مسخره کرده اند

0
حضرت رضا علیه السلام فرمود هفت چیز بدون هفت چیز دیگر مسخره است:
۱- هر که با زبان استغفار کند ولى با قلبش از گناهی که کرده پشیمان نباشد خود را مسخره کرده
۲- شخصی از خدا توفیق در کار خیر بخواهد اما کوشش نکند خود را مسخره کرده .
۳- هر کس در طلب دوراندیشی باشد ولى احتیاط نداشته باشد، خود را مسخره نموده.
۴ -هر که از خدا بهشت بخواهد اما بر گرفتاری ها صبر نکند خود را مسخره کرده.
۵- کسی که از آتش جهنم به خدا پناه برد ولى ترک شهوات دنیا را ننماید خود را مسخره کرده.
۶ – هر که به یاد خدا باشد ولى براى دیدار خدا نشتابد خود را مسخره کرده .
۷- کسی که مرگ را یاد کند و خود را برای آن آماده نکند خود را مسخره کرده است
مثالهای موردی
۱=> شبیه کاسبی که دروغگوست..از دورغی که به مشتری اش گفته استغفار می کند اما در دل پشیمان نیست
۲=> طرف می گوید خدایا مرا از یاران حضرت مهدی عجل الله کن، بعد دست از گناهان خود برنمیدارد
۳=> فرد آرزوی خانه دار شدن می کند اما برای این کار بی فکر پول قرض و نزول می گیرد و خودش را گرفتار بدتر می کند
۴=> کسی بهشت می خواهد اما بر امتحان های دنیا صبور نیست و مدام غر میزند
۵=> طرف در قنوت نماز می گوید ” و قنا عذاب النار” اما دست از چشم چرانی برنمیدارد
۶=> دیگری می گوید دلم پاک است بقیه اش مهم نیست! اما عبادت و واجبات را انجام نمیدهد. عکس بی حجاب مدل به مدل در پیجی که پر از مردان نامحرم است می گذارد بعد اول پیج می نویسد …خدا با من است…وسط بیست عکس بی حجاب..عکس حرم امام رضا علیه السلام می گذارد!..اینها هم خودشان را خوب مسخره کرده اند
۷=> با دیدن مرگ همسایه و فامیل یاد آخرت می افتیم اما فردایش یادمان می رود و به دنیای گناه برمی گردیم
خدایا…ما را از برزخ گناه به بهشت عشق خودت برسان