کمال حقیقی انسان

کمال حقیقی انسان

بخوانیم و تامل کنیم

کمال از دیدگاه علی بن موسی الرضا(ع) در رفتار و گفتار وقت شناس باشیم؛ بی برنامه حرکتی نکنیم، در مشکلات دنیا شکیبا باشیم.