رحمت خداوند پس از ناامیدی

رحمت خداوند در سوره شوری آیه ۲۸ به آن اشاره شده است؛ انسان باید همیشه به خداوند مهربان امیدوار باشد همانطور که خداوند رحمت و مهربانی اش را در همه امور دارد.

۱۳۹۷-۱۱-۲۷

تفسیر آیه الکرسی (بخش دوم)

تفسیر آیه الکرسی بخش دوم به بحث مهم خلقت زمین و آسمان و قدرت خداوند متعال در اداره دنیا می پردازد.
۲min ۴۰۵

۱۳۹۷-۱۱-۲۷

تفسیر آیه الکرسی (بخش اول)

بخش اول تفسیر آیه الکرسی با توضیح درباره بخش ابتدایی آیه ۲۵۵ سوره بقره به تعدادی از صفات خداوند متعال اشاره دارد.
۲min ۳۹۵

۱۳۹۷-۱۱-۲۷

ستم انسان به خودش

تفسیر ساده ای را از آیه ۴۴ سوره یونس می گوییم؛ این آیه به مساله ستم کردن انسان به خودش اشاره می کند.
۱min ۲۵۶

۱۳۹۷-۱۱-۲۷

جن مسلمان و کافر در قرآن

جن مسلمان و کافر مانند هم نیستند و در قرآن کریم در سوره جن آیات ۱۴ و ۱۵ به این موضوع اشاره شده است.
۱min ۷۱۵

۱۳۹۷-۱۱-۲۷

حق و باطل مال نزد قاضی

حق و باطل مال نزد قاضی از مواردی است که کسانی که برای احقاق حق خود به دادگاه مراجعه می کنند با آن روبرو می شوند. آیه ۱۸۸ سوره بقره اشاره به این موضوع دارد.
۱min ۵

۱۳۹۷-۱۱-۲۷

نجوای شیطان

نجوای شیطان همان وسوسه هایی است که شیطان آنقدر در گوش انسان می خواند تا او را پریشان خاطر کند، خداوند در آیه ۱۰ سوره مجادله به این موضوع مهم اشاره می کند.
۱min ۴۶۹

۱۳۹۷-۱۱-۲۷

آیه قرآن در مورد مسخره کردن

آیه ۶۸ سوره انعام اشاره به نکته ی مهمی درباره مسخره کردن آیات قرآن دارد. استهزا و مسخره کردن در موضوعات مختلف بارها در قرآن کریم آمده است.
۱min ۷۰۱

۱۳۹۷-۱۱-۲۷

از بدگمانی تا تهمت

در آیه ۱۲ سوره مبارک حجرات به چندین مورد اخلاقی که رعایت آنها برای همه افراد الزامی است اشاره می شود: غیبت، بدگمانی و سوء ظن، تجسس نکردن.
۰ ۱min ۱۰۹۸

۱۳۹۷-۱۱-۲۷

تدبر در قرآن وظیفه مسلمان

در آیه ۲۹ سوره مبارک “ص” اشاره می شود که قرآن برای تدبر نازل شده است؛ اصلا دلیل نزول آن تدبر و تامل بوده است نه اینکه ما قرآن دست بگیریم و روخوانی کنیم. بدون توجه به معانی غنی آن
۰ ۱min ۴۴۴