فضیلت قرائت سوره جن

فضیلت قرائت سوره جن
هر کس سوره جن را بسیار قرائت کند، هیچ گاه دچار چشم زخم، جادو، مکر و نیرنگ جن نمی گردد.

حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند:

 

هر کس سوره جن را بسیار قرائت کند، هیچ گاه دچار چشم زخم، جادو، مکر و نیرنگ جن نمی گردد.

 

منبع: ثواب الاعمال