شیعیان در آفریقا

0

جنبش معرفی شیعه یک جنبش مردمی و خود جوش است که در آن تلاش می شود تا چهره ی واقعی شیعه با کمک تصویر نشان داده شود.

عکس هایی که در زیر می بینید، ارسالی از یک مبلغ در کشورهای غربی آفریقا است.

عکس های مربوط به مراسم های مختلف مانند:

آموزش احکام و قرآن در کوتونو آفریقا

مسابقه حفظ قرآن بین شیعیان بنین و نیجریه در جمعیه انصار المهدی عج الله تعالی فرجه الشریف

شاگردان احکام و قرآن در شهرهای غرب آفریقا

مسجد امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف در پاراکو آفریقا