فلسفه غیبت امام زمان عج (قسمت چهارم آزمایش مردم)

0

آزمایش مردم

امتحان کردن مردم یکی از سنت های خداوند است او بندگان خود را به اسباب گوناگون می آزماید تا میزان استواری شان در مسیر حق روشن شود. البته نتیجه ی امتحان برای خداوند معلوم است ولی در کوره آزمایش ها این بندگان هستند که ساخته می شوند و به جوهر وجود خود پی می برند.

امام کاظم علیه السلام می فرمایند:

هنگامی که پنجمین فرزندم غایب شد مواظب دین خود باشید تا کسی شما را از آن بیرون نکند. برای صاحب این امر (امام مهدی عج) غیبتی خواهد بود که گروهی از پیروان او از عقاید خود دست بر میدارند. این غیبت آزمونی است که خداوند با آن بندگانش را می آزماید.

منبع: کتاب نگین آفرینش 1، صفه ی ۱۰۰
منبع حدیث: غیبت طوسی فصل 5