حدیث در مورد سپاسگزاری از خداوند

بخوانیم و تامل کنیم

مفهوم ساده ای است اما چقدر بسیاری از ما از آن دوریم..به فاصله ی زمین تا آسمان.

 

زیبایی ظاهری شان را به نمایش همه می گذارند..محبتی که خدا به آنها عطا کرده را به جای انکه سپاسگزاری کنند برای به نمایش گذاشتن و انحراف دیگران به کار می گیرند.

 

زیبایی هدیه ای است که باید شکر کنید..و اما زیبای باطن کجا و زیبای ظاهر کجا..

 

مال و اموال، خانه و ماشین، دانش و علم و بسیاری از موارد دیگر که لطف خداست و نعمت خداست را در جهت سپاس و ترویج دین خدا به کار بگیریم.

 

خدا را سپاس و ستایش کنیم در همه اوقات در همه روزها و هر نعمتی را در جهت الهی به کار گیریم. سپاسگزاری باید در لحظه لحظه ی زندگی انسان وجود داشته باشد تا نه تنها سبب ارتقای حال روحی انسان که سبب افزون شدن نعمت ها شود.

 

این کار سخت و نا ممکن نیست اگر بخواهیم… ما را اراده ای لازم است..

 

الهی یاری مان کن