حدیث پیامبر درباره دوستی

3,931

مراقب باشیم با چه کسانی نشست و برخاست می کنیم تا خدایی نکرده تحت تاثیر رفتارها و عقاید غلط ایمان مان را خدشه دار نکنیم. گاهی برخی با افراد بی ایمان می نشینند و آنقدر با اخلاق و رفتار خدایی خود اثرگذار می شوند که دیگران را نیز به سمت دین می کشانند. پس بهتر است بدانیم چرا و به چه دلیل با کسی دوست هستیم؟ آیا هدف مان اثرپذیری است یا اثرگذاری! آیا شخص با ایمان تر از ماست یا اینکه خدایی نکرده بی ایمان است.

 

متاسفانه گاهی برای آنکه جلوی دوستانمان که ایمان ضعیف تری دارند؛ به خیال خودمان کم نیاوریم یا از ترس طعنه آنها، واجبات را به تاخیر می اندازیم. طرف در مجالس طلای گران می اندازد برای انکه از دوستانش که طلاهای مدل به مدل می اندازند به فکر خودش عقب نماند و فکر انهایی که وضع مالی بدی دارند و شاید لحظه ای حسرتی به دلشان بنشیند نمی کند.

طرف دیگر ماشینش را که سالم است با هزار بدبختی مدل جدیدتر می گیرد که جلوی دوستانش که به دنیادوستی اهمیت می دهند کم نیاورد.. و متاسفانه که موارد این چنینی بسیار و بسیار است که دوست می شود دست مایه شیطان برای تمایل و علاقه وافر به دنیا.

 

به هر حال مراقب اثرپذیری هایی که گاه آنقدر نامحسوس اتفاق می افتد که متوجه نمی شویم باشیم. و اثرگذار باشیم و تنها جایی اثرپذیر باشیم که شخصی با تقوا دوست ماست.

 

مراقب دوستان فرزندانمان نیز باشیم با محبت آنها را از عواقب دوست بد و فواید دوست خوب مطلع کنیم. با زبان مهربانی و منطق در گفتار