فرشتگان روی زمین

1,753

فرشتگان روی زمین چه کسانی هستند؟

آدمهایی که در زندگی مان حضور پیدا می کنند را جدی بگیریم. کسی که می آید و ما را یاد خدا می اندازد. کسی که می آید و به واسطه ی او از گناهانی که درگیر آنها بودیم؛ دور می شویم.

هیچ کس تصادفی سر راه ما قرار نمی گیرد؛ این را باور کنیم. هر کس در زندگی ما نقشی دارد. یا می آید که ما را به خدا نزدیک کند یا می آید وسوسه کند یا می آید از خدا دور کند و…هزاران “یا”ی دیگر

اگر رفیقی آمد و به شما گفت بیا امروز نماز جماعت بخوانیم. حضورش را جدی بگیرید. اگر رفیقی آمد و به شما گفت حجابت را به خاطر رضای خدا و امنیت خودت ..اصلاح کن..او را جدی بگیریم…

حتی در همین فضای مجازی..اگر چشم تان به مطلبی خورد که شما را به فکر فرو برد که به اعمال تان بیشتر فکر کنید آن را جدی بگیرید…
اگر در خیابان چشم تان به تابلویی خورد که حدیثی بود آیه ای بود و شما را به فکر فرو برد…جدی بگیرید!

پیام ها و نشانه ها را جدی بگیریم

هر پیامی و هر نشانه ای یا برای آزمایش ماست یا برای هدایت ما ..جدی بگیریم فرشتگانی را که روی زمین بارها و بارها به ما پیامی را می دهند و کار خودمان را می کنیم.

مطمئن باشیم روز قیامت هیچ عذری را نمی توانیم به درگاه خداوند بیاوریم..نمی دانستیم و نمی شد و موقعیتش نبود…به درد آخرت مان نمی خورد…آنجا روزی است که هیچ بهانه ای پذیرفته نیست..چون بارها فرشتگان روی زمین به ما پیام رسان هستند
و هر کسی را که بخواهد به سمت خداوند قدمی بردارد…چشم برای دیدن نشانه ها هست…و فریاد از آنکه آنقدر معصیت کرده باشیم و دلمان را سیاه کرده باشیم که هیچ آیتی را نبینیم…

نکته

منظور ما تقلید و پیروی از اعمال آنانکه به منظور هدایت سر راه شما قرار می گیرند نیست؛ منظورمان دریافت پیام خداوند است. نمی گوییم که هرکس طعنه ای به رفتارمان شد خوب مطلق است ..شاید فقط باید در همان یک بخشی که خودمان ضعیف هستیم پیام خداوند را از او بگیریم

 

 

مروج اسلام محمدی باشیم