استغفار در ماه شعبان

در ماه شعبان از اعمال مهمی که توصیه شده است طلب استغفار از خداوند متعال است، در این ماه تلاش کنیم تا بابت هر آنچه کردیم طلب بخشش کنیم.