خبر آوردن فاسق

0 1,463

بخوانیم و تامل کنیم

برای بیشتر ما بارها پیش آمده که حرفی را از منبع نامعتبری اعم از شخص یا خبرگذاری یا اینترنت می خوانیم یا می شنویم و متاسفانه بدون تحقیق به سرعت در پی انتشار آن بر می آییم؛ اینقدر که انتشارها به صورت ناآگاهانه و البته گاه کاملا آگاهانه صورت می گیرد که فکر به شخص و اشخاصی که درباره آنها صحبت می شود؛ نمی کنیم. این بازی ها به صورت بازی با آبروی دیگران، بازی با مسایل زندگی شخصی، حیطه های کاری و مالی و … صورت می گیرد.

در این آیه از کلمه “فاسق” استفاده شده است؛ فاسق به معنای کسی که گناه کبیره انجام می دهد و توبه نمی کند. همان کسانی که به گناهی کبیره عادت کرده اند و آنقدر بخشی از زندگی شان شده که حتی آن رفتار را به عنوان یک اشتباه هم قبول ندارند.

حواس مان به خودمان باشد به جای اینکه بیشتر روزمان را درگیر این کنیم که دیگران چه می کنند تا یا از زندگی شان آتو دست بگیریم و منتشر کنیم یا اینکه از کوچکترین خطای شان فریاد و آبرو ریزی راه بیندازیم..حواس مان به خودمان باشد… که البته بحث ما در زمینه خبرگزاری های معتبر و مورد اعتماد نیست که آنها نیز به واسطه ی کار حساس شان باید بسیار مراقب باشند که مبادا خدایی نکرده اشتباهی جبران ناپذیر انجام دهند.

گروهی به شدت پیگیر اخبارهای شبکه های مختلف ماهواره ای هستند همان شبکه هایی که بدترین خصومت ها و دشمنی ها را با ملت ایران دارند و مروجان سرسخت گناهان کبیره هستند… مراقب این افراد و این شبکه ها باشید که شما را ناخودآگاه به آنچه که خودشان می خواند به شما بقبولانند ..هدایت نکنند. برخی آنچنان حامی این شبکه ها هستند و آنچنان اخبار و گفته های آنان را در فضای جامعه پراکنده می کنند که انگار به شخصه با چشمانشان آن رخداد سیاسی یا … را دیده اند.

مراقب باشیم و مراقب باشیم که چه می گوییم…چه چیز را منتشر می کنیم و چقدر به حرف و خبری که میزنیم مطمئن هستیم تا خدایی نکرده طبق این آیه شریفه بعدها دچار حسرت و پشیمانی نشویم.