شرایط استجابت دعا چیست؟

0 1,491

چرا دعایمان مستجاب نمی شود؟

شخصی به حضور امام صادق علیه السلام آمد و گفت: در قرآن آیه ای است که من بر طبق دستور آن عمل می کنم ولی نتیجه نمی گیرم!

امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: آن آیه کدام است؟

شخص گفت: اُدعُونی اَستَجب لَکُم (بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را سوره غافر آیه 60 ) من دعا می کنم و مستجاب نمی شود.

امام صادق علیه السلام فرمودند: آیا فکر می کنی که خداوند از وعده خود تخلف می کند؟

عرض کرد: نه.

فرمود: پس علت استجابت نیافتن دعا چیست؟

عرض کرد: نمی دانم!

فرمود: ولی من به تو خبر می دهم. کسی که خدا را در آنچه امر به دعا کرده اطاعت کند و جوانب دعا را رعایت نماید دعایش اجابت خواهد شد.

او عرض کرد: جوانب و شرایط دعا چیست؟

امام صادق علیه السلام فرمود: نخست حمد خدا می کنی و نعمت او را یادآور می شوی. سپس شکر می کنی و بعد بر پیامبر (ص) درود می فرستی، سپس گناهانت را به خاطر می آوری و اقرار می کنی و از آنها به خدا پناه می بری و توجه می نمایی. سپس دعا کن

 

منبع: اصول کافی؛ جلد 4؛ حدیث 8