فلسفه غیبت امام زمان عج (قسمت چهارم آزمایش مردم)

0 532

آزمایش مردم

امتحان کردن مردم یکی از سنت های خداوند است او بندگان خود را به اسباب گوناگون می آزماید تا میزان استواری شان در مسیر حق روشن شود. البته نتیجه ی امتحان برای خداوند معلوم است ولی در کوره آزمایش ها این بندگان هستند که ساخته می شوند و به جوهر وجود خود پی می برند.

امام کاظم علیه السلام می فرمایند:

هنگامی که پنجمین فرزندم غایب شد مواظب دین خود باشید تا کسی شما را از آن بیرون نکند. برای صاحب این امر (امام مهدی عج) غیبتی خواهد بود که گروهی از پیروان او از عقاید خود دست بر میدارند. این غیبت آزمونی است که خداوند با آن بندگانش را می آزماید.

منبع: کتاب نگین آفرینش 1، صفه ی ۱۰۰
منبع حدیث: غیبت طوسی فصل 5