فلسفه غیبت امام زمان عج (قسمت پنجم تأدیب مردم)

0 400

تأدیب مردم

📍وقتی امت، قدر پیامبر و امام را نشناسند و وظایف خود را در برابر او انجام ندهند، بلکه اوامر او را نافرمانی کنند، رواست که خداوند، پیشوای ایشان را از آن ها جدا کند، تا به خود آیند و در روزگار غیبت او، ارزش و برکت وجود او را دریابند. در این صورت، غیبت امام به مصلحت امت است؛ گرچه آن ها ندانند و درک نکنند.
.
✔امام باقر علیه السلام فرمودند:
وقتی خداوند همراهی و همنشینی ما را برای قومی خوش ندارد ما را از میان آن ها برگیرد.

منبع حدیث: علل الشرایع ، ص 244، باب 179
منبع متن: کتاب نگین آفرینش 101