فلسفه ی غیبت امام زمان عج (قسمت سوم استقلال و نبودن تحت پیمان دیگران)

0 844

✔آن ها که به دنبال ایجاد یک تحول و انقلاب هستند به ناچار در ابتدای قیام با بعضی از مخالفان، عهد و پیمان می بندند تا بتوانند اهداف خود را دنبال کنند؛ ولی مهدی موعود عج آن مصلح بزرگی است که در راه برپایی انقلاب و حکومت عدل جهانی با هیچ قدرت ستمگری سازش نخواهد کرد؛ زیرا مطابق روایات فراوان او مامور به مبارزه قاطع و آشکار با همه ی ظالمان است. به همین سبب تا آماده شدن شرایط انقلاب در غیبت می روند تا مجبور نشوند با دشمنان خدا عهد و پیمانی ببندند.

?در روایتی از امام رضا علیه السلام علت غیبت اینگونه بیان شده است. برای اینکه آن زمان که با شمشیر قیام می کند کسی بر عهده ی او (امام مهدی عج) بیعتی نداشته باشد.

منبع: کتاب نگین آفرینش 1، صفحه ی ۹۹ و ۱۰۰