داستان ظهور قسمت شانزدهم

0

اگر شما به تازگی قصد دارید به مطالعه داستان ظهور بپردازید، می توانید قسمت های قبلی را در لینک زیر بخوانید.

داستان ظهور

اکنون وارد قسمت بعدی ماجرا می شویم.

داستان ظهور قسمت شانزدهم

بانوانى که پرستارى مى کنند!

گروهى از بانوان، در کمال حیا و عفّت، لشکر امام زمان را همراهى مى کنند.
سؤال مى کنى: این لشکر براى جنگ مى رود، پس این بانوان کجا مى روند؟
آیا شنیده اى هرگاه پیامبر به جنگ مى رفتند، جمعى از بانوان همراه آن حضرت بودند و به پرستارى مجروحان مى پرداختند؟

اکنون امام مى خواهد به شیوه پیامبر عمل کند و جمعى از بانوان را براى مداواى مجروحان همراه خود مى برد.
امام صادق(ع) خبر داده اند که در جمع این بانوان، سمیّه هم هست. همان که مادر عمّار یاسر بود و اوّل زن شهید اسلام.
او شیر زنى بود که در زیر شکنجه هاى «ابوجهل» به شهادت رسید; ولى حاضر نشد از عقیده خود دست بردارد.
اکنون خداوند مى خواهد پاداش ایستادگى او را بدهد، براى همین او را زنده کرده است تا شاهد عزّت اسلام باشد.

یکى دیگر از آن بانوان «أمّ أَیْمَن» است. آیا او را مى شناسى؟
أمّ ایمن در جنگ اُحُد و حُنَین و خَیْبَر در لشکر اسلام همراه پیامبر بود و به پرستارى مجروحان مى پرداخت.
اکنون او هم به امر خدا زنده شده است تا این بار در لشکر فرزند پیامبر به مداواى مجروحان بپردازند.

منابع
۱- الاختصاص ،الشیخ المفید (۴۱۳ق)تحقیق:علی اکبر اغفاری ،الطبعه الثانیه،۱۴۱۴ق،دارالمفید للطباعه والنشر و التوزیع لبنان
۲- البدایه و النهایه ،ابن الکثیر (۷۷۴ق)تحقیق:علی شیری ،الطبعه الاولی ،۱۴۰۸ق،دار احیاء التراث العربی ،بیروت
۳- بصایر الدرجات ،محمد بن الصفار (۲۹۰ق)الطبعه الاولی۱۴۰۴،منشورات الاعلمی تهران
۴- تاج العروس الزبیدی ،(۱۲۰۵ق) تحقیق علی شیری،دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع ،بیروت
۵- التاریخ الکبیر ،البخاری (۲۵۶ق)المکتبه الاسلامیه ،دیار بکر،ترکیا
۶-تحفه الاحوذی، المبارکفوری (۱۲۸۲ق) ،الطبعه الاولی ۱۴۱۰ق،دارالمعرفه للطباعه و النشر و التوزیع،بیروت
۷- تفسی الرازی ، الفحر الرازی (۶۰۶ق)،الطبعه الثانیه
۸-جامع احادیث الشیعه السید البروجردی (۱۳۸۳ق)المطبعه العلمیه ،قم
۹-سنن ابی یعلی ،ابویعلی موصلی (۳۰۷ق)تحقیق حسین سلیم اسد ،دارالمامون
۱۰الطبقات الکبری،محمد بن سعد،(۲۳۰ق)،دار صادر ،بیروت