داستان ظهور قسمت هفدهم

0

اگر شما به تازگی قصد دارید به مطالعه داستان ظهور بپردازید، می توانید قسمت های قبلی را در لینک زیر بخوانید.

داستان ظهور

اکنون وارد قسمت بعدی ماجرا می شویم.

داستان ظهور قسمت هفدهم

آن سنگ بزرگ را بیاورید!

امام یکى از یاران نزدیک خودرا به عنوان فرماندار مکّه و جانشین خود معیّن مى نماید و دستور حرکت به سوى مدینه را صادر مى کند.
لشکر به سمت مدینه به پیش مى رود.
هوا خیلى گرم است و کم کم تشنگى بر همه غلبه مى کند.
من که خیلى تشنه هستم و دراین فکرم که چگونه در این بیابان خشک،آب پیدا کنم. آیا تو هم تشنه شده اى؟
امام تشنگى و گرسنگى یارانش را مى بیند، دستور مى دهد تا لشکر در وسط بیابان منزل کند.
اینجا یک بیابان خشک است،نه آبى،نه گیاهى! فقط عطش است وگرماى سوزان صحراى حجاز!
آن طرف چه خبر است؟ چرا همه نگاه ها متوجّه آنجا شده است؟
امام دستور داده است سنگ بزرگى را پیش او بیاورند.

این سنگ کجا بوده است؟

گویا از زمانى که از مکّه حرکت کرده ایم،این سنگ همراه این لشکر بوده است.
اکنون، امام با عصایش به این سنگ مى زند. ناگهان همه فریاد مى زنند:آب! آب!
چه آب گوارایى ازاین سنگ جارى مى شود! خدایا این سنگ واین عصا چه حکایتى دارند؟
اصل ماجرا به زمان موسى(ع)، برمى گردد، آن زمانى که قوم موسى دربیابانى بدون آب، گرفتار شده بودند و نزدیک بود ازتشنگى هلاک شوند،پس موسى(ع)عصاى خودرا بر سنگى زد ودوازده چشمه آب از آن سنگ جارى شد.
همه قوم بنى اسرائیل که بیش از ششصد هزار نفر بودند از آن آب سیراب شدند.اکنون همان سنگ درمقابل امام زمان مى باشد.
این سنگ از موسى(ع) به امام به ارث رسیده است، آرى به راستى که او وارث همه پیامبران مى باشد.
آبى که از این سنگ مى جوشد هم تشنگى را برطرف مى کند وهم نیاز انسان را به غذا!

منابع:

۱- الاختصاص،الشیخ المفید (۴۱۳ق)تحقیق:علی اکبر اغفاری،الطبعه الثانیه،۱۴۱۴ق،دارالمفید للطباعه والنشر و التوزیع لبنان
۲- البدایه و النهایه،ابن الکثیر (۷۷۴ق)تحقیق:علی شیری،الطبعه الاولی،۱۴۰۸ق،دار احیاء التراث العربی،بیروت
۳- بصایر الدرجات ،محمد بن الصفار (۲۹۰ق)الطبعه الاولی۱۴۰۴،منشورات الاعلمی تهران
۴- تاج العروس الزبیدی،(۱۲۰۵ق)تحقیق علی شیری،دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع،بیروت
۵- التاریخ الکبیر،البخاری (۲۵۶ق)المکتبه الاسلامیه،دیار بکر،ترکیا
۶-تحفه الاحوذی،المبارکفوری (۱۲۸۲ق)،الطبعه الاولی ۱۴۱۰ق،دارالمعرفه للطباعه و النشر و التوزیع،بیروت
۷- تفسی الرازی،الفحر الرازی(۶۰۶ق)،الطبعه الثانیه
۸-جامع احادیث الشیعه السید البروجردی (۱۳۸۳ق)المطبعه العلمیه،قم
۹-سنن ابی یعلی،ابویعلی موصلی (۳۰۷ق)تحقیق حسین سلیم اسد،دارالمامون
۱۰الطبقات الکبری،محمد بن سعد،(۲۳۰ق)،دار صادر ،بیروت