ایستادگی و مقاومت در کار

859

شاید خیلی از ما زمانی که شروع به کاری می کنیم؛ اولش پر از هیجان باشیم اما پس از گذشت مدتی سست شویم.

گاهی برخی مان آنقدر رویا پردازی می کنیم که بیش از حد و خارج از توان مان است؛ و وقتی وارد کاری می شویم و ماجرا آن طور که در رویاهای ما بوده است پیش نمی رود..سرخورده و ناراحت می شویم.

این دلزدگی می آورد.. خستگی می آورد و کسالتی که خوب نیست و ممکن است ما را از ادامه راه منصرف کند.

باید در کارها واقع بین باشیم و تمام تلاش خود را نیز به کار بگیریم.

استقامت داشته باشیم و با توکل داشتن به خدایی که همیشه در کنار ماست به راحتی خود را بازنده ندانیم و کنار نکشیم.

تلاش کنیم، مشورت کنیم، برنامه های کاری مان را اصلاح کنیم تا بتوانیم به موفقیت نزدیک شویم.

یادمان باشد به یاد خدا باشیم از او کمک بخواهیم سعی کنیم و توکل کنیم که یاوری جز او نیست و هرگز اجر سختی و مشقت هایی که در راه صحیح و امرار معاش حلال بر میداریم؛ ضایع نمی شود.

ایستادگی و مقاومت در کار همانطور که در حدیث امام بزرگوارمان نیز آمده است، سخت است اما با تلاش می شود به آن رسید.