تسط شیطان بر انسان در زمان خشم

0 785

راوندى با سلسله سندى از ابن عباس روايت نموده است كه ابليس نزد نوح آمد و گفت: تو بر گردن من حقى دارى؛ به آن سبب كه قومت را نفرين كرده اى و همه را هلاك ساخته‌اى؛ اينك تو را به چند ويژگى سفارش مى‌كنم: از خودبزرگ‌بينى و خودخواهى كناره گير، از زياده‌خواهى و طمع دورى گزين

و از حسد بپرهيز؛ زيرا خودبزرگ‌بينى همان آفتى است كه سبب شد من بر آدم سجده نكنم و از درگاه خداوند رانده شوم و اما زياده‌خواهى همان آفتى است كه سبب شد كه با اينكه آدم مى‌توانست از گياهان گوناگون بهشتى لذت برد اما از شجرۀ ممنوعه خورد؛ و اما حسد همان آفتى است كه باعث شد قابيل برادرش هابيل را بكشد.

سپس نوح از ابليس پرسيد: تو در چه حالتى بر انسان چيره‌گى و تسلط‍‌ بيشترى دارى‌؟ گفت: هنگامى كه انسان خشم گيرد.