رحمت خداوند پس از ناامیدی

3,194

بخوانیم و تامل کنیم

ما خدایی مهربان داریم، خدایی سرشار از رحمت و عطوفت و مهربانی که در هیچ کلامی نمی گنجد.

خدایی که هر قدر هم بد هستیم می بخشد و از نعمت های بی کرانش کم نمی کند و انسانی که بسیار ناسپاس است..

گاهی نیاز است که برگه ای برداریم و محبت های بی شمار خداوند را خط به خط بنویسیم تا ببینیم چقدر در محبت و رحمت او هستیم..

هر گاه در هر جای زندگی ..در هر مسیری در پرتگاه..در دره..در مشکلات و خفقان قرار گرفتید…توکل کنید..نفس عمیقی بکشید و بگویید توکلت علی الله فهو حسبهه..
باور کنید و یقین کنید که او برای همه رنج های ما کافی است

صبور باشید..شکیبا باشید و منتظر باز شدن گره های زندگی بمانید. مراقب باشید مبادا که ناشکری کنید مبادا که از عصبانیت حرفی بزنید که تا عمر دارید شرمنده خداوند بمانید..
او بخشنده است، مهربان است، بله! اما ما هم باید شرم کنیم از اینکه خروار محبت را نبینیم و به چند مشکل زندگی خیره شویم و ناشکری کنیم..

رحمت خداوند واسع است…بزرگ است ..هرگز هیچ کس را رها نمی کند..او حواسش به همه ما ..در همه لحظات هست..