ترس از شیطان

0

بخوانیم و تامل کنیم

آیا تا کنون فکر کرده ایم که نجواها و رنج هایی که ما را از ادامه راهی حق می ترساند از کجا می آید؟ آیا دقت کرده اید گاهی می خواهیم برای راه خیری یا مساله حقی قدم برداریم و ترس از سختی ها راه مانع مان شود. حتی آنقدر مسایل عجیب و غریب در ذهن مان می آید و آنقدر ترس از اتفاقاتی که شاید هرگز هم نیفتد…و آنقدر این ترس در ما ریشه می کند و به عبارتی ذهن ما را مثل خوره می خورد تا از راه مان منصرف می شویم!

شیطان و دست نشانده هایش

در آیه 175 سوره آل عمران به این ترس ها اشاره می شود؛ این آیه یکی از آیاتی است که کلمه شیطان را درباره انسان به کار می برد یعنی کسانی که ما را از راه حق و خداوند باز می ترسانند شیطان هستند. بعضی افراد در زندگی ما دست نشانده اند..دست نشانده شیطان؛ آنها قرار است بیایند و درست در زمان یا زمان هایی که قرار است گامی مهم به سوی خداوند برداریم آنقدر در ما ترس ایجاد کنند که کلا راه را فراموش کنیم.

دست نشانده ها را مراقب باشید فکر نکنید کسی می آید که شاخ و سم دارد! کسی می آید کنار شما..درست شبیه خود شما..در شما نفوذ می کند آنقدر که از خودتان بیشتر باورش می کنید و در زمان لازم شما را از خدا دور می کند و آنقدر سنجیده عمل می کند که خودتان هم باورتان نمی شود.

این ها هم انسان هستند..انسانی در لباس شیطان..انسانی با فکر شیطان..با کلمات شیطان…پس مراقب باشیم. اهل ایمان از شیطان و نجوای شیطانی نمی ترسند. آنها فقط از خداوند خویش می ترسند و حلالش را حرام و حرامش را حلال نمی کنند.

اگر ایمانی راسخ داشته باشید همه نیروها و همه دست نشانده ها را می شناسیم…خیلی پیش تر از آنکه آنها برای ما نقشه ای بکشند.

اگر ایمانی قلبی داشته باشیم با تمام وجود باور داریم که هیچ قدرتی بالاتر از قدرت خداوندی نیست و هر نیروی دیگری در مقابل او حبابی تو خالی است…